КУЛТУРИПОЛЕЗНОПОЧВЕНИ ПРОБИ И АНАЛИЗИТехнологииТОРЕНЕТОРОВЕ

10 начина да спечелите пари от торове.

Разгледайте предложенията за генериране на средства от правилното управление на разходите и работата с торове. Като например почвените проби, правилното събиране на почвени проби и предпазването от загуби на азот чрез използването на инхибитори.

Двойният удар от високи цени на торовете и ниските изкупни цени на продукцията в световен мащаб ни карат да се замислим за това как да прецизираме своите досегашни практики при храненето на културите.

Тенденцията е цените на торовете да останат високи в дългосрочен план, но дори и да са изгодни пак си заслужава да разберете повече за това как ефективно да подхранвате растенията.

1. Покупката на тор рано.

Усещането да закупиш тор по-рано от колкото ти е необходимо само за да видиш как по-късно цената пада… това е страхът на много земеделци. Този страх пречи на много от тях да купят тор докато не бъдат принудени да го направят, но това може да е причина да платят доста по-скъпо за да отгледат културите си.

Кое е правилното решение?

Докато се изчаква цената на продукцията да  се вдигне за да се продаде и след това да се закупи тор често и цената на торове нараства.

Много земеделци се колебаят да заключат малки печалби от страх, че могат да пропуснат добра цена на зърното в по-късен етап или пък цената на торовете падне. Преодоляването на тази емоция и осъществяването на сделки с малки печалби при продажба на зърно с цел закупуването на тор е първа точка от списъка.

За целта е добре предварително да се договорят нещата с търговците на зърно и тор. За да се направи добра организация по доставката и логистиката. Опасението, че купувате тор на висока цена и ще видите как тя пада след време е консервативно. Това може да се предотврати именно при предварителен разговор с търговците на тор за да се обсъди и избегне като вариант.

 

2. Изследване на почвата

Вземането на почвени проби, за да се научи какво е наличието на хранителни вещества след прибирането на реколтата сега е по-важно от всякога.

Ако това е практика във вашето стопанство продължете да го правите. Ако не сте го правили до сега , най-подходящия момент е след прибиране на реколтата.

СЪВЕТ: Ако имате намерение да вземете почвени проби след прибирането на реколтата не чакайте прекалено дълго! От личния ми опит като агроном и вече 6 година в която професионално се занимавам с почвено пробовземане, анализ и изготвяне на препоръки. Мога да кажа, че изчакването влошава условията на пробовземане. Това което се случва, е че почвата пресъхва бързо след жътвата и после техниката с която се вземат почвени проби трудно взема почва. Почвата е твърда и суха което не позволява да се направи правилен отрез и съответно качеството на пробата не е най-доброто.

Ако нямате опит до момента с анализите на почва препоръчвам да планирате процеса внимателно. Вземането на почвени проби всяка година е скъпо. За това моята препоръка е да се анализират 25% от площите всяка година. По този начин отделените средства няма да са чак толкова много, а в същото време ще поддържате добра база с данни.

Независимо дали изследвате почвата си за първи път или това е практика във вашето стопанство съвета и е да продължавате да го правите в дългосрочен план и да вземате проби по едно и също време всяка година.

Резултатите от анализите варират в зависимост от времето на годината през което се правят. Може да се наблюдава вариране на резултатите в следствие на периода в които се изследват те. Също така се наблюдават разлики и в pH на почвата през пролетта и есента.

 

3. Правилно боравене с почвените проби

Въпреки, че вземането на точни проби от почвата е важно, също толкова важно е правилната им обработка след вземането им.

Неправилното боравене и съхранение на почвените проби може драстично да намали точността на почвения тест и може да доведе до недостатъчно или прекомерно торене на културите.

Топлината и влагата стимулират микробната активност, след като пробите от почва се вземат и оставят в торбичките. Тъй като тази микробна активност влияе на превръщането на органичния азот в неорганичен времето до предоставянето на пробите в лаборатория може да причини разлики в съдържанието на азот в почвата.

Проучване доказва, че осем дни след вземането на почвени проби в профила от 0-60 см и не са охладени дава разлика от близо 7 кг активно азот на декар спрямо почвени проби съхранени в хладилник при температура 3-4 градуса.

След 12 дни неохладените проби имат почти 10 кг активно азот на дкър повече спрямо охладените проби.

В идеалният случай е добре да предоставим почвените проби в лабораторията в деня на пробовземането. Ако не успеем е добре да ги изсушим на въздух или да ги оставим в хладилник при температура 4-5 градуса или по-малко.

 

4. Алтернативи на пробовземането на проби по метода на „мрежа“

Метода на „мрежа“ представлява разграфяването на полетата под формата на квадрати и се образува „мрежа“ Пробовземането на пробите става като от всеки квадрат се правят около 20-30 бода и събраната почва образува т.н. средна проба.

След събирането на достатъчно голям набор от данни по метода на „мрежа“, земеделците могат да променят своята стратегия за тестване на почвата до „зоново вземане на проби“ или области, които може да имат подобна характеристика, която реагира на подобно третиране.

Установяването на тези зони днес става много лесно и в рамките на 30-60 минути за всяко поле. Благодарение на наблюденията чрез сателитни снимки установяването и идентифицирането на зоните става бързо и надеждно.

АГРИНЕД предлага този метод на пробовземане по зони. Основното предимство, е че на полетата се правят значително по-малко на брой средни проби.

ПРИМЕР: ако стандартно на поле с площ от 1000 дка по метода на „мрежа“ се правят 10 средни проби по метода на „зони“ е възможно да има нужда само от 3 средни проби и съответно 3 анализа. Този тип услуга обаче е свързан с допълнително заплащане за да се генерират зоните. Генерално обаче разходите за анали могат да намалеят с над 50%. Или ако за стандартно пробовземане на 1000 дка са нужни 10 проби на цена по 210 лв за проба това са 2100 лв. Ако обаче направим пробовземане и анализ по „зоновия“ метод са ни нужни само 3 проби плюс заплащането на софтуера разходите за същото поле биха възлизали на около 900-1000 лв.

 

5. Стойностите на фосфор и калий от анализите на почвата не са перфектни

Едно често срещано погрешно схващане е, че резултатите от теста на почвата са 100% истина. Това не винаги е така.

Числата от анализа на фосфор и калий в почвата са просто индекс, а не абсолютна истина. Те са индикатор за наличността на елементите в изследваната дълбочина (пример: 0-30см), но след този слой има налични още хранителни вещества. Т.е. ако ние сме изследвали слоя 0-30 см и имаме 15 единици фосфор, тези 15 единици са за слоя 0-30 см, ако в слоя 30-60 имаме още 5 единици то на единица площ вече имаме не 15, а 20 единици.

Не трябва да се забравя, че последователността при получаване на проба е важна. Резултатите от почвените тестове и последващите препоръки са различни през вегетацията и извън нея.

Може да се наблюдава спад в средата на вегетационния период и да има разлика в рН на почвата между есента и пролетта. За това трябва анализите да се правят в един и същи времеви интервал през годината. Също така това се отнася и за лабораториите. Добре е да се ползва една и съща лаборатория през годините защото е възможно да има разлики в методите и апаратурата които да оказват разлика в крайния резултат.

 

6. Намаляване на загубите чрез инхибитори

Торовете са твърде скъпи за да не бъдат защитени от загуби.

Имайте едно на ум обаче когато ви говорят за инхибитори тъй като това е модерно в момента и вероятността да ви „хлъзнат“ е голяма!

При приложението на азотни торове възможните загуби са от измиване или от изпарение. Това зависи от условията на околната среда. Ако сме приложили азотен тор и имаме обилно снеготопене или валежи вероятността от измиване е голяма. Ако температурите са високи и прилагаме амиден тор търпим загуби от изпарение. Именно в такива ситуации се намесват инхибиторите.

Добивът е водещ при всеки земеделец. Каквото и да правим с нашите растения основните цели са те да работят, а намаляването на торенето с азот, фосфор и калий няма да доведат до по-високи резултати! Намаляването на торенето за да спестим пари може да доведе именно до загубата на пари!

ЗАБЕЛЕЖКА: не съм поддръжник на безогледното торене, но крайните мерки чрез намаляване на торенето води до загуби!

Азотните инхибитори предотвратяват загубите, като спират/ или забавят определени процеси от цикъла на азота в почвата които водят до загуби. Съществуват два типа инхибитори:

  • Уреазни инхибитори. Те пречат на ензима уреаза да превърне уреята в амоний
  • Инхибитори на нитрификацията. Те убиват специфична група нитрифициращи бактерии, които превръщат амония в нитрат. Тези продукти забавят скоростта на преобразуване, докатоуреазните инхибитори забавят преобразуването с около 10 дни (по-дълго при по-хладни условия, по кратко при по-топли условия).

Има набор от инхибитори на азот от следващо поколение, които работят за инхибиране на загубите както от изпаряване, така и от нитрификация. Те имат за цел да осигурят по-дълготрайна защита от загуба на азот.

 

7. Инвестирайте в стартов тор

Ако нямате традиция в прилагането на стартов тор когато сеете царевица, може би е дошъл момента да започнете да го правите.

Има изследване което показва, че добивът на царевица се увеличава средно с 5% при използването на смеси от стартерни торове с азот, фосфор и калий.

Вариант 1:

Когато се прилагат в браздата в норми съответно 800 гр азот , 900 гр фосфор и 450 гр калий на декар.

Вариант 2:

По метода 5 см дълбочина и 5 см в страни от реда, нормите бяха съответно 5 кг азот, 5кг фосфор и 1,5 кг калий на декар.

Изследването публикувано през 2020 година показва 5,2% увеличение на добива и 74% увеличение на печалбата.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Двата метода имат сходни резултати ако приложим голямото количество азот преди или по време на сеитбата. Ако количеството азот се приложи странично само метода 5 дълбочина на 5 см в страни увеличава добива.

 

8. Метода 2х2х2 приложение на тор

Методът „2x2x2“ обикновено се отнася до подход при прилагане на торове в селското стопанство, където се използват различни видове торове в два различни момента на растеж на растенията и на две различни дълбочини в почвата. Метода е с произход Америка. Цифрите „2“ са в инчове.

Този метод може да включва прилагане на различни торове преди засаждането на културата, след което допълнително прилагане по време на растежа й. Също така, торовете могат да бъдат приложени на различни дълбочини в почвата, например в близост до корените на растението.

Общо взето, този метод има за цел по-ефективно и целенасочено доставяне на необходимите хранителни вещества до растенията, като се вземат предвид фазите на техния растеж и конкретните изисквания на почвата.

Тази практика набира популярност. Земеделците, които оборудват сеялки по съответният начин, добавят две ленти тор като това позволява при сеитбата да внасят тор в двете страни на реда на 5 см дълбочина и на 5 см в страни от реда.

Чрез своя програм за практическо изследване фирма Beck`s тества два продукта:

  • 50/50 смес от 28% и 10-34-0
  • Само азот

От опитите се доказва, че резултатите са по-високи когато се ползва чист азот. Този ефект и доходоносност са се доказали при три последователни години. Компанията печели етикет „PFR Proven”

9. Разбиране на навременното изследване на тъкани

Производителите които използват листните анализи разполагат с кратко време за да реагират.

При анализирането на листа и растителна тъкан е важно да имаме максимално бърз отговор на анализа.

Важно е правейки листен анализ да получим бърз отговор за състоянието на растенията. За да може максимално бързо да им помогнем ако е необходимо.

Любопитно: Един ден на царевично растение се равнява на 6 месеца от живота на човек.

 

10. Изготвяне на стратегия за листни анализи

Трябва да се направи правилна стратегия за моментите на листни анализи. Размерът на растенията е относителен към концентрацията на хранителни вещества. Ако имате голямо листно растение то може да покаже, че има остър дефицит на някой елемент, а в действителност да няма. За това е важно да се изгради стратегия за листни анализи която да помага да се разбира къде се намира растението.

Например един американски фермер е започнал да тества царевични растения всяка седмица. По думите му това го е натоварило с доста информация, но това е начина да изпреварим събитията и по този начин да се справим с всеки възникнал проблем. Според него целта не е само в максималния добив. „Всички можем да имаме големи добиви, но те трябва да ни носят пари“ казва Ландън Смит.

Вземането на листни проби е достъпен начин за управление на разходите за торене.

 

КАК ДА ИЗЧИСЛИМ НОРМАТА НА ТОРЕНЕ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *